GEVAŞ KAYMAKAMLIĞI
 
GK TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU – TEMMUZ 2017
 
 
BAŞVURULAR 07  TEMMUZ- 17 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA
GEVAŞ KAYMAKAMLIĞI (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA)  YAPILACAKTIR.
 
 
 
İNTERNET ADRESİ  (www.gevas.gov.tr.)     TEL:  0432 6512 2015- 2131
 
A.    YASAL DAYANAK
 
        1.  442 sayılı Köy Kanunu,
        2.  09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
        3.  JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
        4.  İçişleri Bakanlığının 01.02.2017 tarihli ve 1034sayılı “Bakanlık onayı”
        5. Van Valiliğinin (İl Jandarma Komutanlığı)  30.06.2017 Tarih ve 0450-1645490-47/ GK Ks Sayılı onayı
 
B.    GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
        Çeşitli sebeplerle azalan  Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; GEVAŞ İlçesine bağlı, İkizler (9 ), Kayalar (  10), Kazanç ( 5 ), Koçak (9), Yemişlik (7), Yoldöndü (15) ve Yuva ( 15)  toplam  (70) GK alımı yapılacaktır.  GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C.    MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
        Müracaatlar; duyurunun yapıldığı  07 TEMMUZ 2017 tarihinden,  17  TEMMUZ  2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Gevaş Kaymakamlığına (İlçe J.K.lığına)  yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
 
 
 
 
 Ç.   SINAV TARİHLERİ:
        Adaylar Gevaş  Kaymakamlığınca oluşturulacak Komisyon tarafından 20-21 TEMMUZ 2017 Tarihleri arasında Gevaş Kapalı Spor Salonunda  Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor) tabi tutulacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 24-25 Temmuz 2017 tarihleri arası  Gevaş Kaymakamlığınca (İlçe Jandarma komutanlığı) belirlenen yerde ve belirlenen saatte mülakata tabi tutulacaklardır. Adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
D.    GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.     T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.     Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.     35 Yaşından büyük olmamak, 
4.     Okuryazar olmak,
5.     Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.     5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.     Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.     3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.     Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.   Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.   Siyasi parti üyesi olmamak,
13.   Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
 
 
 
E.    İSTENEN BELGELER:
 
1.     Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.     Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.     Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.     Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.     6 adet vesikalık fotoğraf,
6.     Sabıka kaydı,
7.     İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
 
F.     FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 20-21 Temmuz  2017  günü saat: 09.00’ da Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır.
 
G.    MÜLAKAT :
 
        Mülakat 24-25 TEMMUZ  2017 günü Gevaş Kaymakamlığı İlçe J. K.lığınca belirlenecek yerde yapılacaktır.
 
Ğ.    SEÇME VE DEĞERLENDİRME:   
 
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (70), yedek (70) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
 
 
 
GK LARIN GÖREVE ALINMASINDAKİ SÜREÇ
       a. Müracaatların alınması (07 TEMMUZ 2017-17 TEMMUZ 2017)
       b. Müracaat talep ve belgelerin incelenmesi 19 TEMMUZ 2017)
       c. Fiziki Yeterlilik Testi uygulaması ( 20-21 TEMMUZ 2017)
       ç. Başarılı Olan GK adaylarının mülakatlarının yapılması (24-25 TEMMUZ  2017- )